Home / Tổng đài di động

Tổng đài di động

TNG ĐÀI DI ĐNG (tng đài o) là mt gii pháp s dng ngay nn tng mng di đng đ cung cp các chc năng ca mt tng đài giúp doang nghip có th s hu mt tng đài riêng mà không cn phi đàu tư lp đt

 1. Ưu đim ca tng đài di đng Viettel
 • Đi vi doanh nghip

 • Th tc đơn gin, nhanh chóng như hòa mng mt thuê bao tra sau.
 • Không phi đu tư không chiphí bo trì h thng.
 • Tng đài chuyên nghip, đy đ tính năng h tr chuyên nghip trong các hot đng kinh doanh hay qun lý, điu hành doanh nghip.
 • Tng đài h tr tt cae các đu s hotline 1800/1900, di đng , homephone, PSTN, NGN.
 • H thng liên tcn luôn luôn n sàng không tc nghn, ít s c.
 • Thiết lp tng đài đơn gin, trc tiếp: doanh nghip có th ch đng tùy chnh theo nhu cu (thêm, bt, to nhóm, thay đi IVV, nhc ch, đt lch tiếp nhn, chuyn tiếp cuc gi…) thng qua website https://tongdaididong.viettel.vn.
 • Doanh nghip có th qun lý chi ohí bng các hân quyn cho các thành viên trong doanh nghip (vd: ch nghe, ch gi, dt hng mc tng cuc gi tng hng gi.
 • H tr các tính năng ni bt: nhn tin điu hành ni b doan nghip hp nhóm t xa thông qua đin đàm hi ngh.
 • Các báo cáo chi tiết , online, cho phép nghe li cuc gi trfc tiêp trên website.
 • Cước phí dch v hp hn ( cước gi ni b r hơn t 50-80% so vi cách gi thng thường).
 • Di vi cá nhân trong doanh nghip
 • Không mt thêm chi phí cá nhân cho các cuc gi phc v công vic ( phí thuê bao máy ch, máy l, chi phí gi ra qua tng đài đu do doanh nghip chi tr)
 • Có th s dng các thiết b di đng đr tiếp nhn và thc hn các cuc gi mi lúc mi nơi
 • S dng dch v mPBX ca Viettel, h thng t đng đng b danh b ca doanh nghip và danh b trong đin thoi vào ng dng, vic tìm kiếm đng nghip và thc hin cuc gi ra thc s d dàng
 • Có th đt lch tiếp nhn hoc chuyn tiếp cuc gi theo thi gian (vd: ngoài gi hành chính có th chuyn cuc gi t s cơ quan v s nhà.
 • Các cuc gi lên tng đài đu được phân phi đ các cá nhân không b quá ti
 1. Các tính nang ca dch v tng đài di đng

 • Đy đ các tính năng cơ bn(nghe, gi, hold, mute, chuyn cuc gi).
 • Gi ni b min phí ch cn bm 1599 + s ngn.
 • Thoi hi ngh
  • To cuc đin đàm t xa đ nhiu thành viên cùng tham gia mt lúc.
 • Li chào tng đài.
  • Doanh nghip ch đng đăng ti li chào, nhc ch.
 • Chia nhánh tng đài.
  • Doanh nghip ch đng cu hình kch bn phân nhánh.
 • Đnh tuyến cuc gi.
  • Thiết lp lch tiếp nhn cuc gi, chuyn cuc gi theo khung gi.

 1.   Điu kin đăng ký và s dng dch v:
 • Khách hàng là thuê bao ca Viettel (thuê bao tr trước hoc tr sau) đang hot đng 2 chiu.
 • Trong trường hp khách hàng không phi là thuê bao Viettel, khách hàng thc hin đăng ký s dng Sim ti các ca hàng trc tiếp ca Viettel hoc nhân viên tư vn.
 • Dch v được tư vn, cung cp ti tt c các ca hàng ca Viettel và phòng giao dch ca các ngân hàng trên toàn tnh.           
 • Mt ln na, chi nhánh Viettel Lâm Đng rt mong tiếp tc nhn được s hp tác và đóng góp t Quý khách hàng đ chúng tôi nâng cao cht lượng dch v và phc v ngày mt tt hơn.
 1. Bng báo giá chi tiết.

Bảng giá chi tiết dịch vụ tổng đài di động (MCC).

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CU ĐĂNG KÝ DCH V VUI LÒNG LIÊN H :

Mr. ĐĂNG KT VIETTEL LÂM ĐNG

Đa ch:S 77 Phan Chu Trình, Phường 2, Đà Lt, Lâm Đng
Đi
n Thoi: 0981.218.218

Email: viettellamdong.store@gmail.com

Website://viettellamdong.com.vn

Gọi Ngay: 0981.218.218