Home / Chữ ký số Viettel

Chữ ký số Viettel

Ch Ký S là mt dng ch ký trên môi trường đin t (s dng trong các văn bn đin t, hp đng đin t, email…), Ch ký này có giá tr tương đương như ch ký giy + con du. Đ to được ch ký s trongcác giao dch đin t, KH phi s dng Chng thư s.

  • Chng thư s (cts) được xem là mt dng “Chng minh thư” s dng trong môi trường máy tính và Internet do t chc cp dch v chng thc Ch Ký S công cng cp. Các bên liên quan giao dch đin t có th kim tra ngun ngôc ca thông tin nhn được da vào ch ký s.
  • Chng thc ch ký s là hot đng chng thc danh tính ca người tham gia vào vic gi và nhn thông tin qua mng. Đng thi, cung cp cho h nhng công c, dch v cn thiết đ thc hin vic bo mt thông tin, chng thc ngun gc và ni dung thông tin. Viettel- ca là dch v chng thc ch ký s công cng ti vit nam.

1 Li ích s dng dch v:
V
i dch v chng thc ch ký s, khách hàng s có th thc hin giao dch đin t bt c nơi đâu, đng thi tiết kim chi phí, thi gian và đm bo tính bo mt.

(VD : Khi cn gi t khai thuế hi quan, Doanh Nghip phi in, ký đóng du và ra trc tiếp cơ quan hi quan đ np. Nhưng vi dch v chng thc ch ký s, khách hàng  ch cn s dng USB Token đ ký ch ký s và sau đó s dng đường truyn Internet đ chuyn các chng t đã được ký (t khai thuế hi quan) qua mng internet lên cho cơ quan hi quan

2 Đi tượng s dng: Cá nhân, doanh nghip có nhu cu s dng ch ký s viettel trong các giao dch đin t.

 

  • Kê khai thuế đin t, hi quan đin t, bo him xã hi đin t.
  • Giao dch ngân hàng đin t ( gii pháp Internet Banking/Banking,….)
  • Giao dch chng khoán đin t.
  • H thng Mail đin t gia các ngân hàng hoc ni b ngân hàng.
  • Đu thu qua mng, xin cp phép qua mng.
  • ng dng trong các s ban nghành: Hi quan, cơ quan thuế, bo him, chính ph đin t và thương mi đin t ….
  • Chng thư s cho máy ch.

3 Cách s dng ch ký s Viettel :

4 BÁO GIÁ DCH V CH KÝ S VIETTEL :

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CU ĐĂNG KÝ DCH V VUI LÒNG LIÊN H :

Mr. ĐĂNG KT VIETTEL LÂM ĐNG

Đa ch:S 77 Phan Chu Trình, Phường 2, Đà Lt, Lâm Đng
Đi
n Thoi: 0981.218.218

Email: viettellamdong.store@gmail.com

Website: viettellamdong.com.vn

ĐI VI DOANH NGIP HÒA MNG MI :

CA- 1 Năm

CA- 2 Năm

CA- 3 năm

Giá CTS

1.276.000

2.191.000

3.109.000

Giá thiết b

550.000

550.000

Min Phí

S tháng s dng

12

24

36

Tng giá bán l trên hóa đơn

1.826.000

2.741.000

3.109.000

Giá bán khuyến mãi khi thanh toán

VUI LÒNG GI Đ BIT GIÁ KHUYN MÃI SIÊU R

+ Ghi Chú: giá trên đã bao gm 10% VAT và tng usb token

ĐI VI DOANH NGHIP GIA HN:

CA- 1 năm

CA-  2 năm

Ca-  3 năm

Giá in Hóa Đơn

1.276.000

2.191.000

2.909.000

S tháng s dng

12

24

36

Giá bán khuyến mãi khi thanh toán

VUI LÒNG GI Đ BIT GIÁ KHUYN MÃI SIÊU R

+ Ghi Chú: giá trên đã bao gm 10% VAT

+ Link Load: Biu mu gia hn ch ký s viettel (click)

5 – H SƠ ĐĂNG KÝ MI VÀ GIA HN CH KÝ S VIETTEL BAO GM:

+Giy phép kinh doanh và chng minh nhân dân ca giám đc photo

+ Đóng du đ vào phiếu yêu cu cung cp dch v ch ký s viettel ( hp đng)

+ Nhân viên Viettel s bàn giao Ch ký S và hướng dn cài đt ti nhà ngay trong ngày

6– APP H TR : LOAD JAVA & TEAMVIEWER & ULTRAVIEWER

TNG ĐÀI H TR X LÝ LI CH KÝ S ONLINE : 18008000 nhánh 1

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CU ĐĂNG KÝ DCH V VUI LÒNG LIÊN H :

Mr. ĐĂNG KT VIETTEL LÂM ĐNG

Đa ch: S 77 Phan Chu Trình, Phường 2, Đà Lt, Lâm Đng
Đi
n Thoi: 0981.218.218

Email: viettellamdong.store@gmail.com

Website: viettellamdong.com.vn

Gọi Ngay: 0981.218.218